• pomoc prawna:
  • podejrzanym i oskarżonym
  • pokrzywdzonym
  • świadkom
  • osobom nieletnim i ich rodzicom

ustanowienie pełnomocnika świadka dla ochrony jego interesów w toczącym się postępowaniu

 • obrona we wszystkich stadiach postępowania
 • pisma i wnioski procesowe,
 • oskarżyciele posiłkowi oraz powództwa cywilne.

wnioski o naprawienie szkody